Dây Trung Cao Thế Ngầm

1C 8.7/15 (17.5) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE

Chi tiết [+]

 

1C 12/20 (24) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE

Chi tiết [+]

 

3C 1.8/3 (3.6) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE

Chi tiết [+]

 

3C 3.6/6 (7.2) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE

Chi tiết [+]

 

3C 6/10 (12) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE

Chi tiết [+]

 

3C 8.7/15 (17.5) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE

Chi tiết [+]

 

3C 12/20 (24) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE

Chi tiết [+]

 

3.6/6 KV CV CU/XLPE/PVC WATER BLOCKING CABLE

Chi tiết [+]

 

6/10 KV CV Cu/XLPE/PVC WATER BLOCKING CABLE

Chi tiết [+]

 

8.7/15 KV CV Cu/XLPE/PVC WATER BLOCKING CABLE

Chi tiết [+]

 

12/20 KV CV CU/XLPE/PVC WATER BLOCKING CABLE

Chi tiết [+]

 

18/30 KV CV CU/XLPE/PVC WATER BLOCKING CABLE

Chi tiết [+]